ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ.2565  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ.2565  ในระหว่างวันที่ 15 – 29  ธันวาคม 2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ฺ  รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้