การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกร้ำทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   แจ้งประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดอันรุกล้ำทางสาธารณะ   และมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกร้ำทางสาธารณะ  

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และพื้นดินป้ายบนอาคารตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533)

ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกิน 50 เซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ขอป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 10 กิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา 4

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544     สิ่งที่สร้างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

ตามกฎกระทรวง 55 (พ.ศ. 2543)   

ข้อ 8 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือ ดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

บทกำหนดโทษ

มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา21, มาตรา31) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 66 ทวิ  ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป้นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น

ผู้ใดพบเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ อาจเกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัย   โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง ดังนี้

  1.  แจ้งด้วยตนเอง  ในเวลาราชการ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
  2.  ทางไปรษณีย์   โดยส่งเอกสารมาที่  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   หมู่ที่  7  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   15150
  3.  ทางโทรศัพท์ / โทรสาร   หมายเลข  036-798253
  4.  ทางเว็บไซต์  อบต.มุจลินท์   www.mutchalin.go.th

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกปกปิดเป็นความลับ   ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น   รายละเอียดประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแส และ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา   ตามเอกสารแนบท้ายนี้