ประกาศการเก็บและขนขยะมูลฝอย (ขยะอันตรายชุมชน)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เก็บและขนขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน โดยจะดำเนินการเก็บขนขยะอันตราย  ในทุกวันที่  5  ของเดือน  เวลา 11.00 น.  ณ  จุดรวบรวมขยะอันตรายศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลมุจลินท์  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง