ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดโดยครัวเรือน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถพึ่งพาตนเองในการกำจัดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด  ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้