รณรงค์เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะ

มาคัดแยกขยะกันเถอะ
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันมีขยะเพิ่มมากขึ้น เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง โดยแบ่งขยะออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น ประชาชนสามารถจัดทำถังขยะเปียก เพื่อทิ้งขยะเศษอาหาร เปลือกผลไม้
2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น
3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น
4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จะดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายเป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน  หากประชาชนมีขยะอันตรายให้นำไปทิ้งไว้ในถังขยะอันตรายสีแดง  ณ  จุดรวบรวมยะอันตรายประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป