ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชน  ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ)