ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอความร่วมมือองค์กร และสถานประกอบการต่างๆ ในเขตตำบลมุจลินท์  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายหรือสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลสำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ดวยตนเอง ลดการพึ่งพา ดำรงตนได้อย่างมีความสุข