การจัดการขยะในครัวเรือน ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจำวันแต่หากมีการคัดแยกก่อนที่จะทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ จะมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น