กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล   เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการพัฒนา และแสดงความคิดเห็น  เสนอปัญหาหรือความต้องการ  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ดังนั้น   จึงขอเชิญประชาชน และส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ในวันที่  29  พฤษภาคม 2562  เวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์