ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562สมัยที่ 2 ครั้งที่  1ในวันศุกร์ที่  24  พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ชั้น 2  จึงประกาศให้ประชาชนที่สนใจทราบ โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ได้  ตามวันและเวลาดังกล่าว