ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่1  ครั้งที่  1ในวันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ชั้น  จึงประกาศให้ประชาชนที่สนใจทราบ โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ได้  ตามวันและเวลาดังกล่าว