กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ไปขอรับแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ภายในระยะเวลา ดังนี้
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อขอรับแนบบและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากยื่นเกินกำหนดปรับไม่เกิน 200 บาท ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดปรับเพิ่มตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.ภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนดให้ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้ายตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีเกินภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจังการประเมินหากยื่นและชำระภาษีเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 กำหนดให้ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปีหรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งประเมิน