การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชน และกระบวนงานประชาชนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562

อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณพ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงาน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้