ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมจุลินท์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

การคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการที่จะทําให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกมูลฝอย โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี ภาชนะ เพื่อรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง