ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บัดนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 แล้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป