ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และนายอำเภอท่าวุ้งได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   ซึ่งข้อบัญญัตินี้  ถือเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี  2564  ของ อบต.มุจลินท์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง