ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และนายอำเภอท่าวุ้งได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   ซึ่งข้อบัญญัตินี้  ถือเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี  2565  ของ อบต.มุจลินท์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง