ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และนายอำเภอท่าวุ้ง ได้พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560   บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 แล้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้