ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-8 (สายพนังกั้นน้ำ) โดยมีขอบเขตของงานตามรายละเอียดต่อไปนี้