ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์ให้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีขอบเขตของงานตามรายละเอียดต่อไปนี้