ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-9 (สายหนองเข้)

                       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-9 (สายหนองเข้)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้