ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 120 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 120 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้