ประกาศผู้เสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ตามโครงการ “หนูน้อยฟันสวย” ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ตามโครงการ “หนูน้อยฟันสวย” ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้