ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามบัญชีประมาณราคาแบบ ปร.4 ปร.5 และตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าว ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนด ไม่มีผู้ใดคัดค้านองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จะใช้ราคากลางนี้จ้างเหมาต่อไป