ตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีตทับ หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีตทับ หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ซอยบ้านนายสุชาติ ชูเทียน) โดยมีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง