ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายคันฉลาด) ตำบลมุจลินท์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายคันฉลาด) ตำบลมุจลินท์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย