ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายวิชัย บุญเลิศ)