ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ)