ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายลาดชะโด ตำบลมุจลินท์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร