ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง