ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1000 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ถนนสายศาลาแดง (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1000 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ถนนสายศาลาแดง (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 3