ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 528 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอแสดงตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 528 เมตร