ตารางแสดวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนักกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง Asphalitc Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 528 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนักกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง Asphalitc Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 528 เมตร