แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายวิชัย บุญเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายวิชัย บุญเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา