ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอแสดงตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)