ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต หมู่ที่ 1  หนา 0.15 เมตร  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง