ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร