ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้