ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยซ่อมแซมบันไดทางขึ้นทางลาดผู้พิการ และฝ้าภายนอกคารชั้นที่ 1