ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 509 ตารางเมตร