ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.มุจลินท์