ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-9 (สายหนองเข้)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-9 (สายหนองเข้) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีวงเงินและราคากลางตามเอกสารแนบท้าย