ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบ อบต.มุจลินท์ กำหนด)