ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดมุจลินท์ ตามรูปแบบและรายการที่อบต.มุจลินท์ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ