ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ซอยบ้านนางมนิต ขันทอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ