ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7-8 สายริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณบ้านนางประนอม เที่ยงพร้อม ถึงบ้านางอนันต์ กลิ่นชะเอม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ