ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้างนางกมล จุ้ยเจริญ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ