ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4-6 ต.มุจลินท์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ