ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมปากบ่อพัก หมู่ที่ 4 (ซอยข้างวัดมุจลินท์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว 242.50 ตร.ม. พร้อมเสริมปากบ่อพัก ขนาด 1.20×1.20 เมตร จำนวน 9 บ่อ และเปลี่ยนฝาบ่อพักจำนวน 9 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ