ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ซอยข้างอบต.มุจลินท์) บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางขาม ถึงสามแยกหน้าอบต.หลังเก่า